Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия


Цел на програмата:

Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Кой може да кандидатства:

- Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

- Да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

B „Добивна промишленост“;

C „Преработваща промишленост“;

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;

F „Строителство“.

Какво финансира програмата:

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:

- Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;

- Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;

- Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;

- Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Процент на финансовата помощ:

- Между 25% и 50% от стойността на проекта.

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 500 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 2 500 000 лв.

Срокове за кандидатстване:

Процедурата е отворена за кандидатстване до 19.05.2017г.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти