Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”


Цел на програмата:

Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Кой може да кандидатства:

Земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималният стандартен производствен обем /СПО/ на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Какво финансира програмата:

- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Процент на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер от 50% до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на финансовата помощ:

Максималният размер на допустимите разходи: 1 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника: 500 000 евро.

Допустими разходи:

- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Изисквания към проекта:

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

- проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

- проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти;

- проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда;

- проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;

- проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и/или инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите;

- проекти за инвестиции в иновации в стопанствата;

- кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;

- проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;

- проекти, които се изпълняват на територията на селски район;

- проекти на стопанства, които съществуват от поне 3 години и разполагат с поне 5 човека персонал;

- проекти, в които над 65 % от разходите са за строителство и оборудване.;


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти