Разработване на продуктови и производствени иновации


Основна цел на програмата:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС)

Кой може да кандидатства:

- Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

- Имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016).

Какво финансира програмата:

Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:

- Приложни научни изследвания в предприятието;

- Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

- Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

- Тествания, изпитвания, измервания.

Процент на финансовата помощ:

- Между 25% и 90% от стойността на проекта

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 1 000 000 лв.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти