Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”


Цел на програмата:

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

- Развитие на услуги във всички сектори;

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Приоритет при оценяването на проектите ще има за такива, които:

- се реализират на територията на северозападна България;

- предвиждат разкриването на нови работни места;

- кандидатсващата организация има три години опит в дейността, която смята да развива по проекта;

Какво финансира мярката:

- Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

- Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

- Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;

- Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Процент на финансовата помощ:

До 75% от общите разходи на проекта.

Размер на финансовата помощ:

- Минимална стойност: 10 000 евро

- Максимална стойност: 200 000 евро


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти