„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“


Основна цел на програмата:

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Кой може да кандидатства:

- Съществуващи МСП от преработващата промишленост.

Какво финансира програмата:

Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрацион ни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали.

Процент на финансовата помощ: 35% - 75%

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 300 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 2 000 000 лв.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти