"Програма за развитие на селските райони" (ПРСР) 2014-2020


И през този програмен период програмата ще финансира проекти на земеделски производители; полу-пазарни стопанства, млади фермери; организации на производители; лица, които са заети в селското и горското стопанство; собственици на гори вкл. техни сдружения – частни и общински; микро-, малки и средни предприятия от хранително-преработвателния сектор; институции или организации (публични или частни) осигуряващи консултантски услуги, професионално обучение и информационни дейности;

Приоритет ще имат земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000;

Общини от селските райони: земеделски производители; микропредприятия; общини; юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица; образователни и квалифициращи институции; ще могат да кандидатстват за неземеделски дейности.

Програма разполага с бюджет от 2,848 милиарда евро за периода 2014-2020.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е между 50 и 100% от общата стойност на проекта в зависимост от конкретната схема на финансиране, категорията на предприятието и мястото, където се извършва инвестицията.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти